Betrokkenheid

Medezeggenschapraad

Hoe ziet de samenstelling van de MR eruit?
De MR van onze school bestaat uit zes leden. Er zijn drie leden die het personeel van de school vertegenwoordigen en drie leden die de ouders vertegenwoordigen. De directie heeft een adviserende rol en woont de vergaderingen van de MR bij.

Waar staat de MR voor?
Wij willen een positief kritisch klankbord zijn voor de school door vanuit de belangen van leerlingen, personeel en ouders mee te denken. Het is onze missie om zo een constructieve bijdrage te leveren aan een veilige en waardevolle leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen.

Wat doet de MR?
De MR biedt de ouders en de personeelsleden feitelijke medezeggenschap over het beleid van de school. Wij willen voor leerlingen, personeel en ouders én voor de schoolleiding van toegevoegde waarde zijn door onze betrokkenheid om te zetten in waardevolle adviezen. Bij alle besluiten en vraagstukken die we ter instemming of advies voorgelegd krijgen, vragen we ons daarom af:
 1. Levert het een beter leerklimaat op (voor leerlingen)?
 2. Levert het een beter werkklimaat op (voor personeel)?
 3. Vergroot het ook op de lange termijn de kwaliteit van het onderwijs?
 4. Vindt het plaats in een veilige, vertrouwde en gezonde omgeving (voor leerlingen en personeel)?
 5. Vergroot het de binding tussen leerlingen, personeel en ouders?
Wij vinden het belangrijk dat de MR vanuit verschillende achtergronden en expertises naar vraagstukken kan kijken. Wij streven er naar altijd één ouder in de MR te hebben met een financiële achtergrond.

Wij vertellen u regelmatig waar de MR mee bezig is. Horen wij van u als er zaken spelen waar de MR bij kan helpen?

Welke onderwerpen staan er op de agenda?
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen als:
 • verbetering van het onderwijs;
 • het kiezen van leermethodes;
 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • de besteding van geld en gebouwen;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • individuele leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

Wat mag de MR?
De MR is een wettelijk ingestelde raad waarvan de rechten dus vastgelegd zijn in de wet. Bij beleidszaken heeft de MR vaak een adviserende rol.  In het reglement van de MR is benoemd voor welke onderwerpen de directie de MR om instemming moet vragen. Denk aan het schoolplan of het veiligheidsbeleid. Instemming betekent dat de directie het besluit niet mag uitvoeren als de MR het er niet mee eens is. Verder adviseert de MR over onderwerpen als samenwerking, personeelsbeleid enzovoort. Ook mag de MR zelf voorstellen doen of standpunten doorgeven.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouders in de MR ('oudergeleding') vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel je kind wordt gepest. Dan bespreek je dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien je het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kun je dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudervereniging?
De oudervereniging bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Wat betekent de MR voor mij als leerkracht?
De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Via hen kan het personeel hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. Ook hier weer: de MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel een leerkracht is het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. Hij of zij bespreekt dat dan met de directeur. De MR bespreekt het beleid ten aanzien van dit onderwerp.

Wat is de GMR?
Basisschool St. Jozef maakt deel uit van Stichting De Groeiling. Bovenschoolse onderwerpen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de drieëntwintig aan De Groeiling verbonden scholen, te weten acht personeelsleden en acht ouders. De algemeen directeur voert namens het stichtingsbestuur het overleg met de GMR.

Jaarverslag
Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag van het afgelopen schooljaar.

Contact
De MR vergadert ongeveer eens per twee maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata staan in de kalender op deze website.

De MR wil graag met alle ouders in contact zijn, om te weten hoe ouders over bepaalde zaken denken en wat zij graag bespreekbaar zouden willen krijgen.
U kunt de MR-leden bereiken door te mailen met: mr.stjozefow@degroeiling.nl.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.