Education (the important issues)

Visie

Het unieke van ieder kind vormt de basis van waaruit wij werken. Door kinderen positief te stimuleren groeit hun zelfvertrouwen en durven zij uitdagingen aan te gaan. Dit ongeacht hun ontwikkelings- of prestatieniveau.
Wij bieden de kinderen een sociaal veilige werkomgeving, waarin samenwerken met anderen essentieel is. Op structurele wijze wordt aandacht besteed aan omgangsnormen, waarden en normen. In alle groepen werken wij met positieve schoolregels en zijn er afspraken die het pesten moeten voorkomen.
De kinderen hebben op onze school in steeds toenemende mate eigenaarschap over hun eigen leren. Door het voeren van kindgesprekken wordt de betrokkenheid van de kinderen bij het eigen leren gestimuleerd.

Ons onderwijs is klassikaal ingericht, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen daarin het meest gemotiveerd worden om zich verder te ontwikkelen. Binnen dit systeem kijken wij wat ieder individueel kind nodig heeft en wordt de leerstof op maat aangeboden. Op tablets en/of chromebooks werken de leerlingen aan hun persoonlijke leerdoelen.

Wij stellen realistische, maar hoge doelen aan de kinderen. Om deze doelen te bereiken wordt op systematische wijze aandacht besteed aan de vorderingen van de kinderen. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als op klassen- en schoolniveau. Indien noodzakelijk volgen leerlingen individuele leerlijnen.  
Wij zijn van mening dat alle kinderen onderwijs op onze school moeten kunnen volgen. Dit echter wel passend binnen de zorg die wij kunnen bieden en voor zover verantwoord voor de medeleerlingen, de groep en de leerkracht. Als school bepalen wij hierin onze grenzen.
Wij maken gebruiken van eigentijdse onderwijsmethodieken en we gaan doelgericht met de beschikbare leertijd om.

Als school vormen wij een belangrijk onderdeel van de Oudewaterse gemeenschap. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Wij zoeken dan ook op actieve wijze samenwerking met Oudewaterse verenigingen, bedrijven, lokale organisaties die goede doelen steunen en andere belangenorganisaties.

Wij betrekken ouders actief bij het onderwijsproces. In eerste instantie betreft dit de ontwikkeling van hun eigen kind. Zo hebben de ouders via het ouderportaal van ParnasSys inzage in de Cito-resultaten van hun kind en worden ze meerdere keren per jaar in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht te praten over de ontwikkeling va hun kind.
We nodigen ouders uit om mee te denken over de inhoud van ons onderwijs en de daarmee samenhangende zaken. Door deze betrokkenheid zullen kinderen zich gesteund voelen. Onderwijsinhoudelijk ligt de eindverantwoordelijkheid echter altijd bij de leerkracht.
De betrokkenheid van ouders kan ook op organisatorisch en onderwijsondersteunend gebied plaatsvinden. Zo worden de ouders van onze school betrokken bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ondersteunen zij individuele leerlingen met remediërende activiteiten.


Levensbeschouwing
Als katholieke school willen wij een draagvlak vormen voor mensen met een katholieke achtergrond. Het Nieuwe Testament is één van de bronnen voor de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving willen omgaan. Daarnaast zijn wij een school die respect heeft en structureel aandacht besteedt aan andere religies en culturen en de tradities en gebruiken die daarbij horen. Onze school staat open voor mensen met een niet-katholieke achtergrond, dit op basis van wederzijds respect. Juist door de ontmoeting met andersdenkenden leren de kinderen hun eigen waarden en normen verder te ontwikkelen en zal hun wereld vergroot en verrijkt worden.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.