Praktische zaken

Verzuim en leerplicht

Leerplicht staat volop in de belangstelling op de regionale en gemeentelijke agenda's. Gemeenten en scholen slaan de handen ineen om leerlingen succesvol een startkwalificatie te laten halen (minimaal diploma HAVO, VWO of MBO niveau 2).
Een van de consequenties van de hernieuwde aandacht voor leerplicht is dat de richtlijnen rond het luxe verzuim strenger nageleefd moeten worden. Soms botsen individuele belangen van ouders met de regels van de Leerplichtwet. Dit speelt meestal rondom vakanties en buitengewoon verlof.
Op de site van de overheid staat uitgebreid beschreven wat wel en niet toegestaan is betreffende het verlenen van verlof.

Meer informatie over de leerplicht kunt u op de website van de Rijksoverheid lezen.

De aanvraag
Voor het aanvragen van buitengewoon verlof dient u tijdig een aanvraag in te dienen bij de directie van de school. U doet dit via het Ouderportaal van BasisOnline. Binnen drie werkdagen ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw aanvraag.
De regels betreffende het buitengewoon verlof worden scherp nageleefd en de afspraken met andere basisscholen binnen de gemeente Oudewater zijn op elkaar afgestemd. Er wordt melding van het buitengewoon verlof gedaan aan de ambtenaar leerplichtzaken, die ook actie onderneemt in gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Het buitengewoon verlof kan verleend worden voor maximaal tien dagen per jaar. Mochten meer dagen noodzakelijk zijn, dan dient u zich via de directie te richten tot de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht.
Het adres:
Regionaal Bureau Leerplicht / RMV
Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden
T: 0348 - 42 87 80

Het vakantierooster wordt al in de periode februari/maart bekend gemaakt, zodat u met het plannen van vakantie rekening kan houden. Extra vakantieverlof wordt slechts bij hoge uitzondering toegekend. Hoewel voor vierjarigen (nog) geen leerplicht geldt, willen we de aanvraag voor verlof ook via het aanvraagformulier regelen. 
Zeker niet ten overvloede wordt opgemerkt dat de school een lesprogramma heeft, dat is afgestemd op het volgen van een volledig schooljaar. Door extra vrij te vragen en te geven, kunnen hiaten in de kennisvergaring bij de kinderen ontstaan.

Ziekte
Bij ziekte van uw kind geeft u dit door via het Ouderportaal van BasisOnline. Dit graag voor schooltijd. Als kinderen zonder afmelding afwezig zijn nemen wij onmiddellijk contact met u op. Als een kind langer dan drie dagen ziek is neemt de groepsleerkracht contact met u op om te informeren naar de gezondheid van uw kind.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.