Projectgroepen

Onze school heeft een breed aanbod voor leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere programma.
Voor de begaafde en hoogbegaafde leerlingen is er de plusklas voor de groepen 1 t/m 3 en de projectklas voor de groepen 4 t/m 8.
De praktijkklas, een samenwerking tussen de Jozef- en de Mariaschool, is bedoeld voor leerlingen die een lager uitstroomniveau hebben en die gebaat zijn bij een meer praktische manier van leren.
 

De praktijkklas, onderwijs met hoofd, hart en handen!
De talenten van een kind zijn voor onze school het uitgangspunt en daar stemmen wij ons onderwijs zoveel mogelijk op af.
Sinds enkele jaren heeft de Jozefschool daarom een praktijkklas die gezamenlijk is opgezet met de Mariaschool.
Kinderen van beide scholen komen een ochtend in de week bij elkaar om naast het onderwijs in hun eigen klas op een praktische manier aan de slag te gaan.
De praktijkklas is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 die gebaat zijn bij een praktische manier van lesgeven. Ze leren liever door te doen, te ervaren en samen te werken in plaats van de lesstof te leren uit boeken.
Veel van deze kinderen hebben voor één of meer schoolvakken een eigen leerlijn. Door de praktische opdrachten in de praktijkklas doen deze kinderen meer succeservaringen op en krijgen ze meer zelfvertrouwen.  


De focus van de praktijkklas ligt op:  

  • het vergroten van de motivatie voor school
  • het vergroten van een positief zelfbeeld 
  • ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied 
  • het verkrijgen van een positief toekomstperspectief  

In de praktijkklas leren de kinderen allerlei praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld koken, houtbewerken, tegelmozaïek, werken met metaal en construeren met allerlei verschillende materialen. 

Door met praktische activiteiten bezig te zijn werken we aan het vergroten van het begrip van rekenen, taal en lezen. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld recepten te lezen en om te rekenen, gebruiksaanwijzingen te begrijpen en e-mailtjes te versturen. 

In de praktijkklas leren de kinderen vooral door te bewegen. Daarnaast leren ze om samen te werken en rekening te houden met de ander.  Ze vergroten hun sociale vaardigheden en leren een beter inzicht te krijgen in zichzelf. 

We brengen met de praktijkklas ook geregeld een bezoek aan bedrijven in Oudewater. Zo nemen de kinderen alvast een kijkje in de toekomst en kunnen ze ontdekken hoe het is om in een bepaald bedrijf te werken. We brengen bijvoorbeeld bezoekjes aan het verpleeghuis, de fietsenmaker, technische bedrijven of een boerderij. 

Alle kinderen die aan de praktijkklas deelnemen, genieten volop van deze andere manier van leren! We laten hier een aantal kinderen aan het woord: 

"Ik vind de praktijkklas leuk omdat we bedrijven gaan bezoeken. We gingen bijvoorbeeld naar de Wulverhorst, B en V techniek en we gingen ergens yoghurt maken. Dat vond ik heel erg leuk." 

"Het koken en bakken in de praktijkklas vind ik meestal leuk." 

"Ik vind het leuk dat we spellen in de gymzaal doen. Ook maken we daar soms een parcours voor de peuters en we gaan dan met hen spelen. Dat vind ik heel leuk." 

"Ik vind het leuk dat we soms gaan timmeren in de praktijkklas." 

Klik HIER voor het Beleidsplan Praktijkklas.


Plusklas groepen 1 t/m 3 en Projectklas groepen 4 t/m 8
Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde leerlingen zich prettig blijven voelen, op niveau blijven presteren en hun motivatie en creativiteit behouden, besteden wij op onze school veel aandacht aan de begeleiding van deze leerlingen.
Al in groep 1, als een kleuter net op school komt, begint een eerste signalering middels een intakegesprek. Daarnaast wordt jaarlijks een signaleringssysteem voor iedere groep ingevuld. Op deze manier hopen we hoogbegaafde leerlingen zo snel mogelijk te kunnen signaleren en vervolgens een passend aanbod te kunnen geven. Zij worden gecompact (het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof) op diverse leergebieden en krijgen verrijkings-, verdiepings- en verbredingsactiviteiten in de klas aangeboden.
Duncan en Marije: 'We zitten met tien kinderen in de projectklas. In de projectklas krijgen kinderen die het in de klas te makkelijk vinden extra uitdaging. Er is veel ruimte voor iedereen en als je iets niet snapt of problemen hebt dan probeert de juf je altijd gelijk te helpen.
We werken in blokken met projecten, we hebben er nu al drie gehad: Gevoelens, Moendoes en je Hersenen. Het eerste project dat we deden was Moendoes. Dat was een project waarbij  je dingen moet onderzoeken. Je kreeg kaartjes met opdrachten en die moest je oplossen aan de hand van posters. Je was zelf een onderzoeker en je moest andere onderzoekers vertellen dat je een planeet had ontdekt.'

Mocht dit alles onvoldoende zijn of loopt een leerling tegen bepaalde problemen aan, dan kan er worden besloten deze leerling in de plusklas (groep 1 t/m 4) of in de projectgroep (groep 5 t/m 8) te plaatsen. Voorwaarde om in de projectgroep te komen is wel dat een leerling een intelligentieonderzoek heeft gehad waaruit een hoog IQ is gebleken, dat uit DHH (een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen) naar voren komt dat de leerling mogelijk prestaties op hoogbegaafd niveau kan leveren of dat middels doortoetsen is gebleken dat de leerling een zeer ruime voorsprong heeft. Leerlingen uit de onderbouw kunnen ook op basis van observaties in de groep of n.a.v. het jaarlijkse signaleringssysteem in de plusklas terecht komen.  
De plusklassen komen drie keer per maand bij elkaar. De leerlingen van de projectgroep komen twee dagdelen per week bij elkaar. 
In de plusklassen wordt o.a. aandacht besteed aan het leren leren, het ontwikkelen van handige leerstrategieën, het stimuleren van het creatief denkvermogen en aan samenwerken. De talentcoaches, de leerkrachten die zijn geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, leiden de plusklassen en de projectgroep. Zowel de leerlingen van de plusklas als de leerlingen van de projectgroep krijgen werk mee waar zij in de eigen klas mee aan de slag kunnen. 
Als een leerling in de plusklas of projectgroep geplaatst wordt is dit overigens geen garantie dat hij of zij hier tot en met groep 8 in blijft. Soms zien wij dat een leerling zich diverse vaardigheden eigen heeft gemaakt en de extra begeleiding niet meer nodig is. Het kan uiteraard ook voorkomen dat de prestaties van een leerling achteruitgaan. Ook dan kan er worden besloten om de leerling uit de plusklas of de projectgroep te halen. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat de leerlingen van de plusklas doorstromen naar de projectgroep. Aan het eind van groep 4 wordt opnieuw bekeken of een leerling in aanmerking komt voor de projectgroep.
Klik HIER voor het Beleidsplan (hoog)begaafdheid.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.