Projectgroepen

Onze school heeft een breed aanbod voor leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere programma.
Voor de begaafde en hoogbegaafde leerlingen is er de plusklas voor de groepen 1 t/m 4 en de projectgroep voor de groepen 5 t/m 8.
De praktijkklas, een samenwerking tussen de Jozef- en de Mariaschool, is bedoeld voor leerlingen die een lager uitstroomniveau hebben en die gebaat zijn bij een meer praktische manier van leren.

Praktijkklas
De leerlingen van de Praktijkklas van beide scholen komen een dagdeel per week bij elkaar. Dit afwisselend op de Jozefschool en de Mariaschool. De leerlingen van deze groep zijn gebaat bij een andere manier van leren. Deze kinderen volgen in hun eigen klas bij taal of rekenen hun eigen leerlijn, maar lopen toch vaak op de toppen van hun tenen. Ze kunnen het daardoor moeilijk hebben op sociaal en emotioneel gebied. Denk aan gevoelens van onzekerheid en frustratie over 'het niet kunnen wat anderen wel kunnen'.

In het werken in de Praktijkklas staat het ontwikkelen van de persoonlijk en sociale vaardigheden dan ook centraal. Zo wordt er veel tijd besteed aan het zelfinzicht van de kinderen en aan het inzicht krijgen in de ander. Ook wordt er gewerkt aan hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun aanpassingsvermogen, aan hun motivatie en aan het omgaan met anderen.
De kinderen werken in de Praktijkklas aan hun eigen leerlijnen, maar doen dit in een praktische werkomgeving. Bij een van de blokken werken de kinderen in de keuken van onze school en bij een ander blok staat het bewegen centraal. Zo werken de kinderen bij het maken van een taart met rekenbegrippen zoals gewichten en kunnen ze in hun eigen pizza de ingrediënten beschrijven. En uiteraard wordt er met elkaar genoten van de taart en de pizza die ze zelf bereid hebben.
Klik HIER voor het Beleidsplan Praktijkklas.

Plusklas en Projectgroep
Om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde leerlingen zich prettig blijven voelen, op niveau blijven presteren en hun motivatie en creativiteit behouden, besteden wij op onze school veel aandacht aan de begeleiding van deze leerlingen.
Al in groep 1, als een kleuter net op school komt, begint een eerste signalering middels een intakegesprek. Daarnaast wordt jaarlijks een signaleringssysteem voor iedere groep ingevuld. Op deze manier hopen we hoogbegaafde leerlingen zo snel mogelijk te kunnen signaleren en vervolgens een passend aanbod te kunnen geven. Zij worden gecompact (het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof) op diverse leergebieden en krijgen verrijkings-, verdiepings- en verbredingsactiviteiten in de klas aangeboden.
Duncan en Marije: 'We zitten met tien kinderen in de projectklas. In de projectklas krijgen kinderen die het in de klas te makkelijk vinden extra uitdaging. Er is veel ruimte voor iedereen en als je iets niet snapt of problemen hebt dan probeert de juf je altijd gelijk te helpen.
We werken in blokken met projecten, we hebben er nu al drie gehad: Gevoelens, Moendoes en je Hersenen. Het eerste project dat we deden was Moendoes. Dat was een project waarbij  je dingen moet onderzoeken. Je kreeg kaartjes met opdrachten en die moest je oplossen aan de hand van posters. Je was zelf een onderzoeker en je moest andere onderzoekers vertellen dat je een planeet had ontdekt.'

Mocht dit alles onvoldoende zijn of loopt een leerling tegen bepaalde problemen aan, dan kan er worden besloten deze leerling in de plusklas (groep 1 t/m 4) of in de projectgroep (groep 5 t/m 8) te plaatsen. Voorwaarde om in de projectgroep te komen is wel dat een leerling een intelligentieonderzoek heeft gehad waaruit een hoog IQ is gebleken, dat uit DHH (een instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen) naar voren komt dat de leerling mogelijk prestaties op hoogbegaafd niveau kan leveren of dat middels doortoetsen is gebleken dat de leerling een zeer ruime voorsprong heeft. Leerlingen uit de onderbouw kunnen ook op basis van observaties in de groep of n.a.v. het jaarlijkse signaleringssysteem in de plusklas terecht komen.  
De plusklassen komen drie keer per maand bij elkaar. De leerlingen van de projectgroep komen twee dagdelen per week bij elkaar. 
In de plusklassen wordt o.a. aandacht besteed aan het leren leren, het ontwikkelen van handige leerstrategieën, het stimuleren van het creatief denkvermogen en aan samenwerken. De talentcoaches, de leerkrachten die zijn geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, leiden de plusklassen en de projectgroep. Zowel de leerlingen van de plusklas als de leerlingen van de projectgroep krijgen werk mee waar zij in de eigen klas mee aan de slag kunnen. 
Als een leerling in de plusklas of projectgroep geplaatst wordt is dit overigens geen garantie dat hij of zij hier tot en met groep 8 in blijft. Soms zien wij dat een leerling zich diverse vaardigheden eigen heeft gemaakt en de extra begeleiding niet meer nodig is. Het kan uiteraard ook voorkomen dat de prestaties van een leerling achteruitgaan. Ook dan kan er worden besloten om de leerling uit de plusklas of de projectgroep te halen. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat de leerlingen van de plusklas doorstromen naar de projectgroep. Aan het eind van groep 4 wordt opnieuw bekeken of een leerling in aanmerking komt voor de projectgroep.
Klik HIER voor het Beleidsplan (hoog)begaafdheid.
 

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden naar Basisschool St. Jozef?
Ga eens in gesprek met een van de ouders van de school. Zij delen hun ervaringen graag met u.
Of bel voor een afspraak op school. We nemen alle tijd voor een uitgebreide rondleiding.